Make your own free website on Tripod.com
**ยินดีต้อนรับสู่....องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด**

 
 

 

รายการ TV.

 

ข่าวสารบ้านเมือง 

ที่ทำการ อบต.โคกกรวด

ข่าวประชาสัมพันธ

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีองค์การบริิหารส่วนตำบลโคกกรวด 
ณ วัดหนองรังกา หมู่ที่ 12  วันที่  12 - 16  มีนาคม  2550  เพื่อร่วมทำบุญสืบทอดประเพณีอันดีงานและเป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีภายในตำบล

ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาปรับปรุงห้องประชุม สภา อบต.โคกรวด  วันที่  19  มีนาคม  2550 

 

 

 

** ขอเชิญตั้งกระทู้**

 

ติดต่อ  Web Master
303  หมู่ 6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30280
โทร 0-4430-5345-6 

 

 
Web Counter